(खेलाडी दर्ता) Player Registration


Nepal90 मा तपाईलाई स्वागत छ। फारम नेपालीमै भएतापनि फारममा टाइप गर्दा कृपया इन्ग्लिशमै गरेर बुझाउनुहोला । यदि पहिले नै यो फारम भरिसक्नु भएको अथवा तपाइको प्रोफाइल Nepal90 मा पहिले नै रहेको खण्डमा यो फारम भर्न पर्दैन।

आफ्नो सूचना तथा जानकारी यहाँबाट भर्नुहोस् ।
केजी
यो फारममा मैले भरेको कुराहरु सबै सहि छ र मैले बुझाएको यो जानकारीहरुको म आफै जवाफदेही छु। यो साइटको Terms and Conditions मा उल्लेख सबै सर्तहरु पनि मन्जुर छ।
HELP US TO HELP YOU
...
Nepal90 leads to National Team.

The information you are providing will definitely help grow Nepali Football.

player welcome image